Política de privacidade

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (RGPD)
En base á actual normativa de protección de datos e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e ao respectivos art. 13 e 14 do citado RGPD, informámoslle que os datos que vostede nos facilite por medio dalgún tipo de ligazón a formularios ou por dirección e-mail aquí facilitada, devanditos datos serán incorporados a un Rexistro de Actividade deste Responsable de Tratamento coa finalidade da xestión de prestarlle servizo e asesoramento ás súas consultas ou ben facilitarlle a información que Vde. solicite, os seus datos serán tratados co fin de xestionar a xestión de correspondencia e información de servizos e poder manterlle informado de datos relativos á xestión dos Servizos e Comercialización de Produtos desta entidade, e unicamente con este fin. Confirmarlle que aplicaremos as políticas de seguridade de datos de carácter persoal que establece o RGP e que se vostede deixa aloxados datos por medio dalgunha ligazón desta web pasarán a un Grupo do Rexistro de Actividades de Tratamento, denominado: Xestión, cuxo responsable é Contemporánea e que cuxo anterior Grupo denominado Ficheiro figura inscrito o o Rexistro Público da Axencia Española de Protección de Datos co Código de Rexistro e que os datos solicitados e tratados neste Grupo/ Ficheiro foron solicitados e son coa finalidade: Xestión web e Xestión de correspondencia, ademais informámoslle que devanditos datos non serán cedidos a terceiros fóra da finalidade do servizo que se presta e a finalidade propia da Xestión. Informámoslle tamén, que Vde. poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad e/ou calquera dereito relativo a RGPD, dirixíndose por correo ordinario ao Responsable do Tratamento con domicilio social en: Rúa Xeneral Pardiñas 12-6, portal L14; 15701 – Santiago de Compostela; A Coruña, ou por vía email a: info@contemporanea.gal.com, facendo referencia na súa solicitude ao dereito que pretende exercer e dirixida ao Responsable de Protección de Datos, acompañando dita solicitude con copia do DNI/NIF ou documento que o identifique.

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Contemporánea dá cumprimento da súa obrigación do secreto dos datos de carácter persoal e do deber de gardalos de maneira confidencial, este Responsable de Tratamento, tamén adoptará as medidas necesarias para evitar alteración dos datos de carácter persoal, tratamento ou accesos de terceiros non autorizado ou perda ou fugas ou desexadas.

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE
Contemporánea implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias que garantan a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario, en particular tanto as estipuladas anteriormente pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e o seu Regulamento de Desenvolvemento RD 1720/2007 e agora adaptadas xa a en cumprimento do que determina a nova normativa de Protección de Datos e @teniendo en cuenta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e ao respectivos art. 13 e 14 do citado RGPD.

 

AVISO DE LSSICE
Así mesmo, informámoslle de que NON se utilizarán devanditos datos para o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico non solicitadas ou non autorizadas expresa e previamente polo interesado, segundo o estipulado na LSSICE.
Palabras descoñecidas